සිංහල தமிழ் English
Loading
Quiz-icon-v2

පාර්ලිමේන්තුව ගැන ඔබේ දැනුමින් තරඟ කරන්න

step 1

1. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ "සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම" යන මාතෘකාව සඳහා වැඩිපුරම සහභාගී වූ මන්ත්‍රීවරයා කවුද?

step 2

2. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ ලේකම් කවුද?

step 3

3. 8 වන පාර්ලිමේන්තුව තුළ මාතලේ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් අවසාන ස්ථානයේ සිටින්නේ කවුද?

step 4

4. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරියන් කී දෙනෙක් සීටි ද?

step 5

5. 8 වන පාර්ලිමේන්තුව තුළ යාපනය දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීවරුන් අතරින් පළමු ස්ථානයේ සිටින්නේ කවුද?

Quiz-icon-v2

ඔබේ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු ගැන දැනගන්න අදාළ දිස්ත්‍රික්කය තෝරන්න

ජාතික ලැයිස්තුව මෙතැනින් බලන්න

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.