සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන්

Medium_17
Medium_17
Medium_lk

about 1 month ago by Manthri.lk - Research Team under විශ්ලේෂණ

මෛත්‍රීපාලනයට අවුරුදු 3 යි...

දුන් පොරොන්දු වලින් 29% ක් තවමත් ඉටු වී නැහැ...   2015 ජනවාරි 8 පැවැති, ශ්‍රී ලංකාවේ 7 වැනි ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් තේරී පත් වූ, ගරු මෛත්&zw...

Medium_17
Medium_17
Medium_ff

3 months ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ: අයවැය 2018

2018 අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 5.6 ප‍්‍රතිපාදනයක් වෙන් කොට තිබෙන ‘විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ විෂය ’ පිළිබ...

Medium_provincial

3 months ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

පලාත් සභා සහ පලාත් පාලන: පාර්ලිමේන්තු අයවැය විවාද 2018

  2018 අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 218.2 ප‍්‍රතිපාදනයක් වෙන් කොට තිබෙන ‘පලාත් සභා හා පලාත් පාලන විෂය‘ පිළිබඳ කමිටු අවස්ථාවේ...

Medium_fisheries

3 months ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

ධිවර සහ ජලජ සම්පත්: පාර්ලිමේන්තු අයවැය විවාද 2018

  2018 අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 7.7 ප‍්‍රතිපාදනයක් වෙන් කොට තිබෙන ‘ධීවර හා ජලජ සම්පත් විෂය‘ පිළිබඳ කමිටු අවස්ථාවේ විවාදය...

Medium_housing

3 months ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

නිවාස සහ ඉදිකිරීම් : පාර්ලිමේන්තු අයවැය විවාද 2018

අයවැය 2018 - නිවාස සහ ඉදිකිරීම් කමිටු අවස්ථාවේ වැය ශීර්ෂ විවාදය අද...!