සිංහල தமிழ் English

බ්ලොග් සටහන් / ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

Medium_janu
Medium_3
Medium_18
Medium_2018
Medium_1
Medium_copy4

about 1 month ago by Manthri.lk - Research Team under ග්‍රැෆික්තොරතුරු සටහන්

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ 8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ දායකත්වය

විශ්වාසභංග යෝජනාව යනු සමස්ත ආණ්ඩුවේම හෝ කථානායකවරයා ද ඇතුළුව පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකයකුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසය බිඳ වැට...

Medium_4
Medium_2
Medium_1