සිංහල தமிழ் English

පක්ෂ

 • Thumb_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65

  කඳුරට ජනතා පෙරමුණ (යු.සී.පී.එෆ්)

  පක්ෂ නායක: වේලුසාමි රාධක්‍රිෂ්ණන්
  පක්ෂ ලේකම්: එස්. විජයකුමාරන්

   

 • Thumb_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

  එ.ජා.ප

  පක්ෂ නායක: රනිල් වික්‍රමසිංහ
  පක්ෂ ලේකම්: කබීර් හෂීම්

   

 • Thumb_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05

  දෙමළ ඉළාම් විමුක්ති සංවිධානය

  පක්ෂ නායක: අමිර්තනාදන් අඩෛක්කලනාදන්
  පක්ෂ ලේකම්: එන්.ඉන්දිරාකුමාර්

   

 • Thumb_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

  ශ්‍රී.ල.මු.කො

  පක්ෂ නායක: රවුෆ් හකීම
  පක්ෂ ලේකම්: හසන් අලි

   

 • Thumb_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස )

  පක්ෂ නායක: මෛත්‍රිපාල සිරිසේන
  පක්ෂ ලේකම්: දුමින්ද දිසානායක

   

 • Thumb_urumaya-0ee660e33f501208cfaebfaf58b98a14

  පිවිතුරු හෙළ උරුමය

  පක්ෂ නායක: උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල
  පක්ෂ ලේකම්:

   

 • Thumb_123

  ජා.ක.ස

  පක්ෂ නායක: පලනි දිගම්බරන්
  පක්ෂ ලේකම්: එස්.පිලිප්

   

 • Thumb_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

  ජ.නි.පෙ

  පක්ෂ නායක: විමල් විරවංශ
  පක්ෂ ලේකම්: -

   

 • Thumb_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

  ම.එ.පෙ

  පක්ෂ නායක: දිනේෂ් ගුණවර්ධන
  පක්ෂ ලේකම්: ඩී.එම්. කරුණාතිලක දිසානායක

   

 • Thumb_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

  ජා.හෙ.උ

  පක්ෂ නායක: ඕමල්පේ සෝභිතහිමි
  පක්ෂ ලේකම්: පාටලී චම්පික රණවක

   

 • Thumb_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

  ජ.වි.පෙ

  පක්ෂ නායක: අනුර කුමාර දිසානායක
  පක්ෂ ලේකම්: එම්.ටි.සිල්වා

   

 • Thumb_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

  ඉ.ත.අ.ක

  පක්ෂ නායක: මාවෛ සේනාතිරාජා
  පක්ෂ ලේකම්: කේ. තුරෛයිරත්නසිංහම්

   

 • Thumb_eprlf-b411677efe704e53558260c0ae53b163-5f87f27a773332cc4e038ff85b053de6

  ඊ.වි.වි.පෙ

  පක්ෂ නායක: -
  පක්ෂ ලේකම්: සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන්

   

 • Thumb_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee

  ඊ.ජ.ප්‍ර.ප

  පක්ෂ නායක: ඩග්ලස් දේවානන්ද
  පක්ෂ ලේකම්: ඩග්ලස් දේවානන්ද

   

 • Thumb_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005

  ප්‍ර.ජ.පෙ

  පක්ෂ නායක: මනෝ ගනේෂන්
  පක්ෂ ලේකම්: එන්.කුමරගුරුබරන්

   

 • Thumb_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා ව්‍යාපරය (ඩී එන් එම් )

  පක්ෂ නායක: වෛද්‍ය චතුර සේනාරත්න
  පක්ෂ ලේකම්:

   

 • Thumb_dlf-27bca99c2ec784c77684c272e321c3ee-e50841f09d758e56f1c36cc2f049cadd

  ප්‍ර‍.ව.පෙ

  පක්ෂ නායක: වාසුදේව නානායක්කාර
  පක්ෂ ලේකම්: -

   

 • Thumb_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542

  ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය(සී.පී.එස්.එල්)

  පක්ෂ නායක:
  පක්ෂ ලේකම්: ඩී.ඉ.ඩබ්. ගුණසේකර

   

 • Thumb_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5

  ලං.ක.කො

  පක්ෂ නායක: ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්
  පක්ෂ ලේකම්:

   

 • Thumb_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

  ස.ල.මු.කො

  පක්ෂ නායක: රිෂාඩ් බද්යුදීන්
  පක්ෂ ලේකම්: වයි. එල්. එස්. හමීඩ්

   

 • Thumb_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033

  දෙමළ ඊලාම් ජනතා විමුක්ති සංවිධානය (ප්ලොට්)

  පක්ෂ නායක: ඩී.සිද්ධාර්ථන්
  පක්ෂ ලේකම්: -

   

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.