සිංහල தமிழ் English
Welgama-b431afff8aac06c01a5c0948eb7c99fa

කුමාර වෙල්ගම

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

කළුතර දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 218614

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

කළුතර දිස්ත්‍රික්ක

#189

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#8

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

64%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#33

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#7

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 1
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 11
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 2
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 2
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 3
මහජන පෙත්සම් 4
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 4
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.