සිංහල தமிழ் English
Haleem-6ac1a63346954de6a4bb9c62d671dd6b

අබ්දුල් හලීම්

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 111011

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක

#165

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#9

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

62%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#76

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#9

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති
  • ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 10
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 26
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 0
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 5
මහජන පෙත්සම් 12
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 0
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.