සිංහල தமிழ் English
Ananthan-722e0610001ead640b66c9a5442dd9b4

අන්නමලෛ නඩේසු සිවශක්ති

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි

වන්නි දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 25027

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

තමිල් මක්කල් තෙසිය කුට්ටණි

වන්නි දිස්ත්‍රික්ක

#99

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

40%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#75

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#12

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 43
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 2
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 3
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 6
මහජන පෙත්සම් 0
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 6
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 2
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.