සිංහල தமிழ் English
Priyantha-ee541969ab86535fa45f87da7481d600

අශෝක ප්‍රියන්ත

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 35418

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක

#122

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#4

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

77%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#163

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#15

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන
  • අධ්‍යාපන

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 40
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 24
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 6
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 5
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 5
මහජන පෙත්සම් 2
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 6
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.