සිංහල தமிழ் English
Devananda-a88219cc49079df3aa3d4a7ff0be8762

ඩග්ලස් දේවානන්ද

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය

යාපනය දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 16399

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය

යාපනය දිස්ත්‍රික්ක

#6

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

85%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#510

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#15

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 32
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 166
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 0
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 38
මහජන පෙත්සම් 3
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 4
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 138
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 3
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.