සිංහල தமிழ் English
Musthapha-f2d25ad146dfc3fec0a65446bd469a1c

ෆයිසර් මුස්තාෆා

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ජාතික ලැයිස්තුව දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 0

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

තරඟ නොකරයි

#60

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#4

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

49%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#253

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#13

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 33
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 62
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 20
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 5
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 23
මහජන පෙත්සම් 0
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 0
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.