සිංහල தமிழ் English
Mangala-samaraweera-4dfac84a1f63b82439a25fd3413a4eea

මංගල සමරවීර

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

මාතර දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 96092

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

මාතර දිස්ත්‍රික්ක

#33

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

43%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#397

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#11

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • ආර්ථික හා මුල්‍ය

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 2
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 233
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 4
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 2
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 18
මහජන පෙත්සම් 0
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 40
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.