සිංහල தமிழ் English
Grero

මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 65703

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

තරඟ නොකරයි

#176

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#18

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

34%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#37

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#4

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • අධ්‍යාපන
  • ජාතික උරුමයන්, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 8
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 8
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 1
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 4
මහජන පෙත්සම් 1
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 1
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.