සිංහල தமிழ் English
Thigambaran-a2047fb2c36028e5375fcec66bed0b5c

පලනි දිගම්බරම්

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 105528

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක

#183

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#6

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

49%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#43

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#10

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර
  • කම්කරු හා රැකියා

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 5
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 17
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 1
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 2
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 5
මහජන පෙත්සම් 0
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 0
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.