සිංහල தமிழ் English
Ranaweera-5a66d93003d73f4c3d11894527659be8

ප්‍ර‍සන්න රණවීර

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 112395

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක

#172

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#16

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

72%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#103

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#12

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආර්ථික හා මුල්‍ය
  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 1
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 26
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 5
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 18
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 9
මහජන පෙත්සම් 2
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 30
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.