සිංහල தமிழ் English
Aluwihare-c6e08240d2b82e6c0c1d86a0ced23058

රංජිත් අලුවිහාරේ

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 74785

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක

#175

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

82%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#94

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#6

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • වෙළඳ හා කර්මාන්ත

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 2
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 2
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 2
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 1
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 2
මහජන පෙත්සම් 76
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 0
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.