සිංහල தமிழ் English
Senasinghe-f0f888742c36f7e3bf94c0904d7a0fed

සුජීව සේනසිංහ

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 117049

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක

#72

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#15

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

73%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#202

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#10

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • ආර්ථික හා මුල්‍ය

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 2
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 55
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 19
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 22
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 10
මහජන පෙත්සම් 45
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 22
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.