සිංහල தமிழ் English
Punchinilame-abc985fd497597a50bc28cc98f9ce6fd

සුසන්ත පුංචිනිලමේ

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 19953

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක

#57

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

75%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#263

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#11

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 21
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 6
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 21
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 1
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 13
මහජන පෙත්සම් 148
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 1
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.