සිංහල தமிழ் English
Amarasena

තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 64359

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

සමගි ජන බලවේගය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක

#69

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#6

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

79%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#248

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#14

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආර්ථික හා මුල්‍ය
  • කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 24
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 65
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 19
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 37
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 19
මහජන පෙත්සම් 4
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 29
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.