සිංහල தமிழ் English
Abeywadhana-29fcf1d40f9cb29b02bc7777e52f2aba

වජිර අබේවර්ධන

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 142874

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක

#56

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

84%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#276

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#12

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු
  • නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 0
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 45
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 34
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 0
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 0
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 15
මහජන පෙත්සම් 86
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 0
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.