සිංහල தமிழ் English
Disanayaka-ec5cf4a70613b69aaf030de378928d72

විමලවීර දිසානායක

තේරී පත් වූ පක්ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක

2015 මහා මැතිවරණයේ ලබාගත් මනාප සංඛ්‍යාව: 53537

තරඟ කරන පක්‍ෂය සහ දිස්ත්‍රික්කය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

අම්පාර දිස්ත්‍රික්ක

#103

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

දිස්තික් ශ්‍රේණිය

63%

පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම

#125

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වාර

විෂය

#14

දායකත්වය දැක්වූ විෂයන් ගණන

වැඩි දායකත්වයක් දැක්වූ විෂයන්

  • ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර
  • ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු

ක්‍රියාකාරකම්

ලිඛිත ප්‍රශ්න 15
ලිඛිත ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු 0
කෙටුම්පත්/රෙගුලාසි/නියෝග/යෝජනා සම්මතයන් - විවාද වාචික දායකත්වය 28
රීති ප්‍රශ්න - පටිපාටීය 5
රීති ප්‍රශ්න - අනෙකුත් බාධාකාරී 1
කල්තැබීමේ යෝජනා විවාද 12
මහජන පෙත්සම් 6
මූලාසනයේ අණ පරිදි ඉවත්කළ ප්‍රකාශ 28
පෞද්ගලික දැනුම් දීමෙන් ඇසු ප්‍රශ්න 0
අගමැතිවරයාට යොමුකළ ප්‍රශ්න 0
පෞද්ගලික මන්ත්‍රී පනත් කෙටුම්පත් - මහජන අභිමත 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.