සිංහල தமிழ் English
Haleem-6ac1a63346954de6a4bb9c62d671dd6b

மொஹொமட் ஹலீம்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

கண்டி மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 111011

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Samagi Jana Balawegaya

கண்டி மாவட்டங்கள்

#165

மொத்த தரவரிசை

#9

மாவட்ட தரவரிசை

62%

பாராளுமன்ற வரவு

#76

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#9

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • தொழிநுட்பம், தொடர்பாடல் மற்றும் எரிசக்தி
  • தேசிய பாரம்பரியம், ஊடகம் மற்றும் விளையாட்டு

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 0
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 10
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 26
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 0
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 0
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 5
மனுக்கள் 12
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 0
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.