සිංහල தமிழ் English
Devananda-a88219cc49079df3aa3d4a7ff0be8762

டக்ளஸ் தேவானந்தா

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (EPDP)

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 16399

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (EPDP)

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டங்கள்

#6

மொத்த தரவரிசை

#1

மாவட்ட தரவரிசை

85%

பாராளுமன்ற வரவு

#510

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#15

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்
  • நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 32
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 166
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 0
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 0
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 38
மனுக்கள் 3
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 4
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 138
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 3
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.