සිංහල தமிழ் English
Kiriella-416703aba4aae7effaf4ac6b34bd300f

லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP)

கண்டி மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 199046

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Samagi Jana Balawegaya

கண்டி மாவட்டங்கள்

#24

மொத்த தரவரிசை

#2

மாவட்ட தரவரிசை

95%

பாராளுமன்ற வரவு

#1690

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#15

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்
  • கல்வி

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 1
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 163
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 172
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 40
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 12
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 43
மனுக்கள் 4
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 18
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 1
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.