සිංහල தமிழ் English
Samarasinghe-3b7bee02a6de4dfa47692cbe1bef0f85

மஹிந்த சமரசிங்ஹ

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

தேசியப்பட்டியல் மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 0

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

களுத்துரை மாவட்டங்கள்

#90

மொத்த தரவரிசை

#10

மாவட்ட தரவரிசை

52%

பாராளுமன்ற வரவு

#77

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#10

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து
  • பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 0
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 8
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 33
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 1
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 0
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 9
மனுக்கள் 1
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 0
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.