සිංහල தமிழ் English
Galappaththi-f620992ff7c2841c40a416e178aa2096

நிஹால் கலபத்தி

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP)

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 12162

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

National People’s Power

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்கள்

#20

மொத்த தரவரிசை

#2

மாவட்ட தரவரிசை

91%

பாராளுமன்ற வரவு

#324

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#14

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • கல்வி
  • விவசாயம், பெருந்தோட்டத் துறை, கால்நடை மற்றும் மீன்பிடி

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 75
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 42
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 3
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 1
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 77
மனுக்கள் 75
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 0
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.