සිංහල தமிழ் English
Medium_siyambalapitiya

ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கேகாலை மாவட்டம்

362276155 / 352229577 siyambalapitiya_r@parliament.lk

சுருக்கம்

#181

மொத்த தரவரிசை

#114

கட்சி தரவரிசை

22

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-13 (2021-04-21) Petitions
Page 7
282-13 (2021-04-21) Petitions
Page 7
281-12 (2021-02-24) Petitions
Page 5
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 34
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 29
281-11 (2021-02-23) Oral Contribution Page 37
280-16 (2020-12-10) Petitions
Page 8
280-16 (2020-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
280-16 (2020-12-10) Petitions
Page 8
280-16 (2020-12-10) Petitions
Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 362276155 / 352229577
Email: siyambalapitiya_r@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.