සිංහල தமிழ் English
Disanayaka-ec5cf4a70613b69aaf030de378928d72

விமலவீர திசாநாயக்க

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

அம்பாரை மாவட்டங்கள்

2015 பொதுத்தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள்: 53537

போட்டியிடும் கட்சி மற்றும் மாவட்டம்

Sri Lanka Podujana Peramuna

அம்பாரை மாவட்டங்கள்

#103

மொத்த தரவரிசை

#1

மாவட்ட தரவரிசை

63%

பாராளுமன்ற வரவு

#125

பார்லிமென்ட்டில் பங்கேற்றார்

தலைப்புக்கள்

#14

தலைப்பகளின் எண்ணிக்கை

அதகமாக பங்களிப்பு செய்த தலைப்புக்கள்

  • இயற்கை வளங்கள் மற்றும் சுற்றாடல்
  • ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்

செயற்பாடுகள்

எழுத்துமூல வினாக்கள் 15
எழுத்துமூல வினாக்கான பதில்கள் 0
சட்டமூலம்/ஒழுங்குமறை/கட்டளைக/தீர்மானம் - வாய்மொழிமூல விவாத பங்களிப்புகள் 28
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - தொழில்நுட்ப 5
ஒழுங்குப் பிரச்சினை - இடையூறு விளைக்கும் 1
ஒத்திவைக்கப்பட்ட பிரேரணை விவாதங்கள் 12
மனுக்கள் 6
நீக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் 28
தனிஅறிவித்தல் மூலம் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
பிரதமரிடம் தொடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் 0
தனி நபர் சட்டமூலங்கள் - பொதுநலன் 0

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.